ÚPRAVA OLOMOUCKÉHO PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU − 4. ETAPA

O projektu

Důvody a přínosy

V devadesátých letech byla dokončena nová tramvajová trať procházející třídou Kosmonautů. Došlo tak k naplnění dlouhodobých představ o další trase spojující oblast hlavního nádraží ČD s centrem města a intenzivně osídlenými čtvrtěmi. Na tuto situaci reaguje komplexní řešení celého prostoru.

Výpravní budova ČD prochází postupnou rekonstrukcí s cílem zpříjemnit cestujícím pobyt ve stanici. Je zde umístěno ČD CENTRUM, Informační středisko města Olomouce, Prodejní centrum Dopravního podniku města Olomouce a služebna Městské policie Olomouc. Nově byl vybudován supermarket PONT a klimatizovaná čekárna. Připravuje se rekonstrukce restaurace.

České dráhy ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc navrhly vybudování nového podchodu pod kolejištěm s vyústěním do přednádražního prostoru na západě železniční stanice, s možným prodloužení na východ za hlavní nádraží do čtvrti Hodolany. Tento podchod zajišťuje bezbariérový přístup k vlakům. Situováním nového podchodu dochází k dělení nástupišť na třetiny, což umožňuje pohodlnější pohyb cestujících. Jeho realizace umožní následnou bezpečnou rekonstrukci původního podchodu, která by byla jinak za provozu obtížně realizovatelná.

Na tento podchod navazuje řešení nového přednádraží. Hromadná přeprava osob tramvajemi a autobusy je oddělena od individuální dopravy, přiblížena k výpravní budově a soustředěna převážně mezi osy obou staničních podchodů.

Pohyb vozidel integrovaného dopravního systému je v celém prostoru upřednostněn. V trasování individuální dopravy je zdůrazněna nová přístupová komunikace k centru města – třída Kosmonautů.

Ve vlastním přednádraží jsou pouze dvě křižovatky, které doplňuje okružní křižovatka na jižním vjezdu do prostoru. Ta rovněž sníží rychlost vozidel od kapacitní komunikace E442, E462, I/35 a I/46.

Ke zvýšení bezpečnosti provozu v prostoru přednádraží jsou uvažovány boční ostrůvky s křovinatou zelení, které zabrání pohybu chodců mimo navržené přechody. Pohyb cestujících novým podchodem od nástupišť žel. stanice bude směřovat k východům u zastávek hromadné dopravy nebo bude možno pokračovat pod novou komunikací do podzemního dvoupodlažního parkoviště (341 míst) před objektem krajské veřejné správy. I v tomto případě je zajištěn kvalitní bezbariérový přístup. Mimo to jsou zajištěna parkovací stání pro rychlou obsluhu, návštěvníky pošty a taxi.

V návrhu se uvažuje i s případnou rekonstrukcí stávajícího podchodu a jeho napojením na zastávky hromadné dopravy a pokračováním jako pasáže pod komunikací. Hlavní cyklistické stezky jsou vedeny mimo řešený prostor. Do přednádraží jsou přivedeny cyklistické trasy, které budou ukončeny úschovnou kol v objektu tzv. rychlozboží u 5. nástupiště s potřebným komfortem odbavení.

Komplexní návrh řešení prostoru byl vypracován s cílem změnit dosavadní nevhodné řešení, které je velmi problémové z hlediska bezpečnosti provozu. V celém řešení je všude uplatněn bezbariérový přístup, výrazně se dbá na bezpečnost občanů. Upřednostněna je hromadná přeprava osob, jsou vytvořeny vhodnější a bezpečnější podmínky pro cyklistickou dopravu. Počet parkovacích stání se zvyšuje, díky jejich umístění do podzemí nedochází k záboru zelených ploch. Naopak v celém území je zeleň zkvalitněna a úloha zelených ploch je zvýrazněna.

Realizací návrhu dojde jak v železniční stanici, tak v přednádražním prostoru k značnému zvýšení bezpečnosti a komfortu. Vytvoří se tak důstojný nástupní prostor do sídelního města Olomouckého kraje. V železniční stanici Olomouc hl. n. bude vyřešen bezbariérový a bezpečný pohyb cestujících.

Průběh zpracování návrhu i jeho řešení je příkladem spolupráce mezi Statutárním městem Olomouc, Českými drahami a Okresním úřadem v Olomouci.