ÚPRAVA OLOMOUCKÉHO PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU − 4. ETAPA

O projektu

Historie

Město Olomouc historicky vznikalo na křižovatce cest procházejících Moravou do okolních zemí. V první polovině 19. století se stalo dočasnou konečnou stanicí na olomoucké odbočce Severní dráhy. Odtud byla železniční trať prodloužena do Prahy. Současně byly do konce století vybudovány regionální tratě, rozbíhající se z Olomouce do širokého okolí. Sjednocením napojení těchto tratí byl vytvořen základ pro dnešní hlavní nádraží Českých drah. Železniční stanice byla s ohledem na tehdejší pevnostní charakter města vybudována dále od centra, na okraji tehdy zastavěného území čtvrti Hodolany. Po zrušení olomoucké pevnosti bylo její ochranné pásmo postupně zastavěno.

Koncem 19. století bylo dopravní propojení železniční stanice a centra města Olomouce zajištěno tramvajovou tratí pokračující dále do dalších částí města a přilehlých sídel. Vznikem samostatného státu se mění charakter i význam dráhy a hlavního nádraží v Olomouci.

V průběhu  třicátých letech 20. století je přestavěna výpravní budova a upraven prostor před ní. Současně dochází k výstavbě nástupišť a podchodu, spojujícího nástupiště a výpravní budovu. Po druhé světové válce je zrekonstruována poničená budova, v padesátých letech se zavádí na hlavní trati stejnosměrná trakce. Následně dochází k nadlouho poslední úpravě dopravního řešení přednádražního prostoru – tramvajová trať je zdvoukolejněna a prodloužena do městské části Pavlovičky.

Na počátku osmdesátých let je do městské čtvrti Hodolany za hlavní nádraží přesunuto autobusové nádraží. K propojení obou center dopravy je především využívána tramvajová trať. V okolí byla postupně asanována zástavba a doplněna o nové objekty pošty, hotelu, železniční polikliniky, byl vybudován nový nadjezd kolejiště s estakádou pro mezinárodní silniční trasy.

V devadesátých letech byla dokončena nová tramvajová trať procházející třídou Kosmonautů. Došlo tak k naplnění dlouhodobých představ o další trase spojující oblast hlavního nádraží ČD s centrem města a intenzivně osídlenými čtvrtěmi.